طراحی و تولید تجهیزات حفاظتی بخشهای پرتو تشخیصی و پرتو درمانی

تامین کلیه اقلام مصرفی در مراکز پزشکی هسته ای و ارائه خدمات شناسنامه ای کارشناسان تصویربرداری

مشاوره تخصصی در زمینه طراحی و تجهیز مراکز پزشکی هسته ای، بخشهای تصویربرداری و سیکلوترون بیمارستانی

ماموریت ما

تمام سعی ما این است که به عنوان یک ارایه کننده محصولات پزشکی هسته ای بهترین ها را به شما ارایه کنیم

شرکت ویرا پرتو نگار آریا

خدمات شرکت وپنا

مشاوره در زمینه طراحی و تجهیز مراکز جامع پزشکی هسته ای شامل بخشهای تصویربرداری، PET/CT ،SPECT/CT، سیکلوترون بیمارستانی و ید درمانی
محاسبات شیلدینگ و خدمات دوزیمتری مطابق استانداردهای ملی و بین المللی حفاظت در برابر اشعه و محاسبات شیلدینگ سپتیک بخش های ید درمانی
طراحی و تولید تجهیزات حفاظتی بخشهای پرتو تشخیصی، پرتو درمانی و توسعه تجهیزات غیرتصویربرداری مورد نیاز در بخشهای پرتو تشخیصی
تامین کلیه اقلام مصرفی در مراکز پزشکی هسته ای، ارایه خدمات شناسنامه ای کارشناسان تصویربرداری، آموزش تئوری و عملی کارشناسان تصویربرداری
Construction HTML Template
Construction HTML Template